พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

โพสต์21 พ.ย. 2560 03:04โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 22:18 โดย Greecha Katpratoom ]
    เมื่อวันอังคาร  ที่  21  พฤศจิกายน  2560  ฝ่ายกิจการนักเรียน  แผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด พิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  รวมถึง เพื่อให้พี่น้องลูกเสือ - เนตรนารี ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม และสังคมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ลูกเสือ - เนตรนารี  โดยมี  อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   เป็นประธานในพิธี    ณ   สนามฟุตบอลโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2560


Comments