พิธีราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โพสต์24 พ.ย. 2562 22:47โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2562 17:01 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันจันทร์ที่  25  พฤศจิกายน  2562  ฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมในเครื่องแบบ "พิธีราชสดุดี" วางพวงมาลา และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน อีกทั้ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  รวมถึง เพื่อให้พี่น้องลูกเสือ - เนตรนารี มีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ข้อ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  สร้างจิตสำนึกในความเสียสละ ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจน เพื่อเรียนรู้ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย  โดยมี อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   เป็นประธานในพิธี    ณ   สนามฟุตบอลโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว 2562Comments