พิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญ ศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง

โพสต์6 ส.ค. 2561 01:36โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2561 16:53 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันศุกร์ที่  3  สิงหาคม  2561   อาจารย์พริ้มเพรา   ไชยกัณทา   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน บุคลากรและสัมพันธ์ชุมชน   อาจารย์พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและบริการการศึกษา และ อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญ  ศาสนสถานสำคัญ  9  แห่ง ตามรอยสักการะ  108  พระปฏิมา พระบรมธาตุพุทธรัตนมณี มรดกของแผ่นดิน  ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญในมิติทางศาสนา  ประจำปีงบประมาณ  2561   ณ  วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  กรมการศาสนา  เพื่อส่งเสริมให้วัด  ศาสนสถาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านพื้นที่  บุคคล และกิจกรรมทางศาสนา ที่สร้างความประทับใจให้แก่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และรายได้แก่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี  พระเทพปริยัติ   เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายประจวบ   กันธิยะ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส#ข่าว2561
    
Comments