พิธีเปิดค่ายติวเข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์2 ม.ค. 2562 01:07โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2562 15:48 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันพุธที่  2  มกราคม  2562  ฝ่ายวิชาการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด ค่ายติวเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่  17  พฤศจิกายน  2561 ถึง วันที่  9  กุมภาพันธ์  2562  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม และทบทวนบทเรียนให้แก่นักเรียน  อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ทั้งนี้ ค่ายติวเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยมี  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายติวเข้มฯ   คุณบุญเสริม   จิตเจนสุวรรณ   กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข   นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย   กล่าวให้โอวาทแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และอธิษฐานทูลขอการทรงนำ โดย อาจารย์สุทธยนต์   อารีญาติ   ผู้ช่วยอนุศาสก    ณ   ห้องประชุมแมคกิลวารี  ชั้น 3  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561
 
Comments