พิธีเปิดค่ายเพื่อเตรียมความพร้อม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง

โพสต์20 ม.ค. 2562 23:29โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2562 17:14 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  21  มกราคม  2562  คณะผู้บริหารโรงเรียน  โดยดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  กล่าวต้อนรับคณะครู  และนักเรียนจากโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี  จังหวัดลำปาง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      เข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อม   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET  ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ณ  ห้องมัลติมีเดีย  ชั้น 3   อาคารคหกรรม  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  
#ข่าว2561


Comments