พิธีเปิดการเข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อม O-NET

โพสต์23 ม.ค. 2561 01:37โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 21:40 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 22  มกราคม 2561  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  กล่าวเปิดการเข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อม  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  22-26  มกราคม  2561  ของโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี   จังหวัดลำปาง และโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  ที่มาร่วมเข้าค่ายกับนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ณ ห้องประกอบ 2 อาคารคหกรรม  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560

Comments