งานตลาดนัดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย ครั้งที่ 4

โพสต์15 มี.ค. 2560 02:04โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

   วันที่  15  มีนาคม  2560  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด งานตลาดนัดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย  ในโครงการประกวดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย  ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา 2559  ของครูแผนกปฐมวัย   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา และฝ่ายสนับสนุนการสอน เพื่อให้ครูออกแบบ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา อีกทั้ง เพื่อให้ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรม และงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี รวมถึง เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนาการจัดการเรียนรู้ นำผลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน  โอกาสนี้  อาจารย์พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบุคลากร   เป็นผู้กล่าวรายงาน นายจรัล   ฉัตรเงิน   ผู้แทนผู้ปกครองโรงเรียนดาราวิทยาลัย และกรรมการบริหารโรงเรียน  เป็นประธานเปิดงาน  ทั้งนี้ ผลการตัดสินการประกวดสื่อนวัตกรรม งานวิจัย และ Mind Map เพื่อการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น  ระดับทอง   ระดับเงิน และระดับทองแดง โดยมี นายธีรพงษ์     ชัยศรี   กรรมการบริหารโรงเรียน   ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ และดร.อวยพร   หว่างตระกูล   ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะครู และนักเรียน  นอกจากนี้ มีการนำเสนอ Best Practice  ด้านการจัดการเรียนรู้ และการจัดแสดงสื่อนวัตกรรม และงานวิจัยที่ได้รับรางวัล   การจัดแสดงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศจากการจัดการเรียนการสอน และผลงานการเขียน Mind Map เพื่อการเรียนรู้ รางวัลระดับทอง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ณ   หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย


#ข่าว2559
Comments