งานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์10 ก.ค. 2562 01:25โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 17:57 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันพุธที่  10  กรกฎาคม  2562   ตัวแทนคณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ประจำปีพุทธศักราช 2562  จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระครูพัทธนาธิมุต  เจ้าอาวาสวัดอุปคุต  เจ้าคณะตำบลช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่   เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และ นายเสน่ห์   สายเย็นใจ   วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่   เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส  โอกาสนี้  โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับ โล่เกียรติคุณดีเด่น "โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม" จาก ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี  อาจารย์พรรณี   บุญประเสริฐ  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตร   ประธานจัดงาน   เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นให้แก่ ตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียน  นอกจากนี้  อาจารย์พิสิฐ   ไพเชฐศักดิ์   อาจารย์กัญยาณี   วันต๊ะ   ครูผู้สอนแผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  และ ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จำนวน  100  คน เข้ารับมอบพุทธมามกบัตร เพื่อแสดงว่า เป็นชาวพุทธผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทั้งยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเอง  ครอบครัว และผู้อื่น ตลอดจนเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบไป จาก คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พุทธสมาคม - ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่    ณ   พุทธสถานเชียงใหม่ 

#ข่าว2562
Comments