แนะนำหลักสูตรศึกษาต่อมหาวิทยาลัยคริสเตียน

โพสต์19 พ.ค. 2560 02:13โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม 2560   ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  และคณะผู้บริหาร   ต้อนรับอาจารย์  ดร. พัชราภรณ์    ดวงชื่น    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและต่างประเทศ     อาจารย์อุริส      แจ้งเจริญ    จาก มหาวิทยาลัยคริสเตียน  จังหวัดนครปฐม  ที่มาแนะนำหลักสูตรศึกษาต่อมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ณ ห้องประชุมโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  อาคารอำนวยการ#ข่าว2560


Comments