มอบหลอดไฟฟ้า โรงเรียนเคนเน็ต แม็คเคนซี จังหวัดลำปาง และสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมค่ายเพื่อเตรียมความพร้อม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โพสต์30 ม.ค. 2562 01:13โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 17:31 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  25  มกราคม  2562  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  มอบหลอดไฟฟ้าให้กับโรงเรียนเคนเน็ต  แม็คเคนซี   จังหวัดลำปาง  โดยมีอาจารย์สมร  เผยกลิ่น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน-ธุรการ  รับมอบ  พร้อมนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนเคนเน็ต  แม็คเคนซี   ขอบคุณโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในโอกาสได้เข้าร่วมค่ายเพื่อเตรียมความพร้อม  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กับนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ณ   อาคารอำนวยการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561

Comments