กิจกรรมวันเยาวชน "HAPPY LIFE HAPPY LAND แดนภาพยนตร์"

โพสต์19 ก.ย. 2562 23:36โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2562 18:07 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันศุกร์ที่  20  กันยายน  2562   ฝ่ายกิจการนักเรียน  แผนกมัธยมศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมวันเยาวชน  ประจำปีการศึกษา 2562 "HAPPY LIFE HAPPY LAND แดนภาพยนตร์"  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  ตระหนักในคุณค่าของตนเอง  มีความสามัคคี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่สังคม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  โดยมี  อนุศาสนาจารย์ ดร.ยุพิน  ชัยราชา   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   เป็นประธานเปิดงาน    นางสาวเบญจรัตน์   จิตเจนสุวรรณ   ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และ ครูศาสนาสิรินทร   ทองเณร   อนุศาสก   อธิษฐานสรรเสริญ ขอบพระคุณ และขอการทรงนำ    ณ  สนามวงกลมโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว 2562Comments