กิจกรรมวัคซีนชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์1 พ.ย. 2561 02:59โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2561 19:01 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักเรียน แผนกประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมวัคซีนชีวิต  ประจำปีการศึกษา 2561  ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ระหว่างวันที่  11 - 12  ตุลาคม  2561  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนดูแล และป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัย  อุบัติเหตุ   เหตุทะเลาะวิวาท   การล่อลวง  สิ่งมอมเมา และอบายมุขทุกชนิด ตลอดจน เพื่อให้นักเรียนรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  โอกาสนี้ ได้เชิญ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชน และมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง นำโดย พันตำรวจตรีเด่นดวง   ศรีคำ  สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง   คุณสมนึก   อนันตวรงค์   นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  สถาบันพัฒนาการราชนครินทร์ และอาจารย์แสงเดือน   ยอดอัญมณีวงศ์   อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มาเป็นวิทยากร   โดยมี   ครูศาสนา ดร.ยุพิน   ชัยราชา   รักษาการอนุศาสก และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   อธิษฐานสรรเสริญ  ขอบพระคุณ และทูลขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า   อาจารย์นัยวัต   อิสระภาพ   หัวหน้างานกิจการนักเรียน แผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6   เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และ อาจารย์พริ้มเพรา   ไชยกัณทา   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน บุคลากร และสัมพันธ์ชุมชน   ประธานเปิดงาน   เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร    ณ  ห้องประชุมดารารัศมี  อาคารดารารัศมี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ #ข่าว2561

Comments