กิจกรรมเรียนรู้สนุกกับวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียน S-MAP มัธยมศึกษาตอนต้น (16 กันยายน 2560)

โพสต์22 ก.ย. 2560 00:49โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2560 20:51 โดย Adisak Mahawan ]
แผนกมัธยมศึกษาตอนต้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงร่วมกับ อาจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง และนักศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้สนุกกับวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (S-MAP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัยComments