กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ "นำพาวิถีพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม" ชั้น ม.2

โพสต์4 ก.ย. 2562 00:37โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2562 19:04 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักเรียน  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้พอเพียง  ชีวิตเพียงพอ "นำพาวิถีพอเพียง  เคียงคู่ภูมิปัญญา  รักษาสิ่งแวดล้อม" ประจำปีการศึกษา 2562  ให้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เมื่อวันที่  3  กันยายน  2562  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น และความเป็นไทย  อีกทั้ง เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย สามารถถ่ายทอดการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึง เพื่อให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน หรือภายนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้  โดยได้เชิญวิทยากรจาก ร้านอารีย์บาติก/มัดย้อม  มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ นักเรียน  โดยมี  อาจารย์สุภาภรณ์   อินทพันธุ์   ประธานกิจกรรมบูรณาการ   เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และ ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   กล่าวให้โอวาท และเปิดกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้พอเพียง  ชีวิตเพียงพอ "นำพาวิถีพอเพียง  เคียงคู่ภูมิปัญญา  รักษาสิ่งแวดล้อม" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ณ   หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว 2562Comments