กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ก.ย. 2561 00:43โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2561 02:25 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    ฝ่ายวิชาการ  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น จัด กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง  ชีวิตเพียงพอ  "140  ปี  ดาราวิทยาลัย  นำพาวิถีพอเพียง  เคียงคู่ภูมิปัญญา  รักษาสิ่งแวดล้อม"  ประจำปีการศึกษา 2561  ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2561  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีความเป็นไทย  เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม  รวมถึง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความพอเพียง สามารถถ่ายทอดการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยมี  อาจารย์สุภาภรณ์   อินทพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ประธานจัดกิจกรรมบูรณาการ   เป็นผู้กล่าวรายงาน และ อาจารย์พริ้มเพรา   ไชยกัณทา   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  บุคลากร และสัมพันธ์ชุมชน  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน    ณ   หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561
  
Comments