กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2561

โพสต์11 ม.ค. 2562 04:07โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2562 17:27 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันศุกร์ที่  11  มกราคม  2562  ฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรม Big Cleaning Day  "ดาราวิทยาลัยสะอาดใสด้วยสองมือเรา"  ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  ตามที่สถานศึกษากำหนด รวมถึง เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมี  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  จากนั้น คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกันทำลายสิ่งของผิดระเบียบของฝ่ายพัฒนาวินัย    ณ   บริเวณสนามวงกลม  นอกจากนี้ ช่วงบ่าย นักเรียนแต่ละระดับชั้นจะร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน และสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน  ตลอดจน จัดตัวแทนนักเรียน เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการร่วมกันทำความสะอาดตามสถานที่ต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน

#ข่าว2561
Comments