โครงการ Study Tour Chang Jung Christian University, Tainan, Taiwan

โพสต์11 มี.ค. 2561 18:27โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร


เมื่อวันที่  4 มีนาคม  2561  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนดาราวิทยาลัย    เดินทางไปโครงการ Study Tour ครั้งแรก  โดยความร่วมมือระหว่าง Chang Jung Christian University, Tainan, Taiwan   และโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ในวันที่ 4 – 11  มีนาคม  2561  โดยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ   ชมห้อง Lap ทดลองวิทยาศาสตร์  ได้เรียนรู้การแกะสลักด้วยเลเซอร์  เรียนรู้เรื่องการดับเพลิง  การบังคับเฮลิคอปเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์   เข้าห้องทดลอง  เรียนทำอาหาร   และ ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ   เช่น   พิพิธภัณฑ์เมืองไถหนัน  โดยมี อาจารย์จีระพันธุ์    พรหมปาลิต    อาจารย์อดิศักดิ์  มหาวรรณ  และ อาจารย์อรุณ  สุวรรณ์    เป็นผู้ดูแลนักเรียน

#ข่าว2560
Comments