คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์7 ส.ค. 2561 23:33โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2561 02:33 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันอังคารที่  7  สิงหาคม  2561   ผู้บริหาร และคณะครูงานเด็กพิเศษ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย  อาจารย์เสาวลักษณ์   ดีแก้ว   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ให้การต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง นำทีมโดย อาจารย์มณฑกานต์   วงศ์สุวรรณ   รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา โอกาสที่มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนดาราวิทยาลัย  โอกาสนี้  ครูศาสนายุพิน   ชัยราชา  รักษาการอนุศาสก และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   อธิษฐานขอการทรงนำ    อาจารย์เสาวลักษณ์   ดีแก้ว   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  โดยมี  อาจารย์พันธ์นิภา   สุจริตจิตร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และปฐมวัย    อาจารย์จันทร์นภา   ศูนย์จันทร์   หัวหน้าแผนกประถมศึกษาปีที่ 1 - 3    อาจารย์เสาวณีย์   เตโชแจ่ม   หัวหน้าแผนกประถมศึกษาปีที 4 - 6    อาจารย์ปราณี  บัวซอย   หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และอาจารย์พัชราภรณ์  อุดมโสภกิจ   หัวหน้างานเด็กพิเศษ   เป็นผู้นำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงในชั้นเรียนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  ทั้งนี้ คณะครูผู้สอนงานเด็กพิเศษ   เป็นผู้สาธิตการสอนกิจกรรมด้านต่าง ๆ    ณ  ห้องเรียนแต่ละระดับชั้น   ห้องฝึกกิจกรรมบำบัด และห้องปฏิบัติการสร้างรัก  สร้างเธอ  สร้างสังคม   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2561
 
Comments