ค่ายประสบการณ์ภาษาอังกฤษ (Fun with English 2018)

โพสต์5 มี.ค. 2562 18:26โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2562 18:54 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2562 ดร.ชวนพิศ      เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ  เป็นประธาน   เปิดค่ายประสบการณ์ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา   (Fun  with English 2018)  ของแผนกปฐมวัย  โดยจัดเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้  ความสามรถด้านการฟัง  พูดอ่าน  เขียน  ภาษาอังกฤษ  สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมกับวัย  จำนวน 6 ฐานคือ

Word   Zoo

Shape and color Jump

Art  Forest

Find the flashcard

Finger  Painting

Karaoke#ข่าว2561


Comments