การอบรมเรื่อง "การดูแลป้องฟันผุ (ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส)"

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:16โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2560 22:54 ]
    เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  2  กุมภาพันธ์  2560  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จัดการอบรม เรื่อง"การดูแลป้องกันฟันผุ"  โครงการ ฟ. ฟันสวย  ยิ้มใส  ให้แก่ คณะครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการป้องกัน และรักษาสุขภาพในช่องปากได้  โดยมี ทันตแพทย์สมพงษ์   จารุวิจิตรรัตนา และคณะ   เป็นวิทยากร  โอกาสนี้ ดร.อวยพร   หว่างตระกูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม   ณ  ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์  115  ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว2559

Comments