การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียนผู้ปกครอง "เลี้ยงลูกสมัยใหม่ รับมือกับศตวรรษที่ 21"

โพสต์6 ต.ค. 2560 10:24โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 21:35 โดย Greecha Katpratoom ]
    เมื่อวันเสาร์  ที่  30  กันยายน  2560  สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียนผู้ปกครอง หัวข้อ "เลี้ยงลูกสมัยใหม่  รับมือกับศตวรรษที่  21"  ให้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง และนักเรียน อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจพัฒนาการพื้นฐานของบุตรหลาน ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสังคม ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม รวมถึง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบุตรหลานได้อย่างถูกต้อง  โดยมี อาจารย์พรพิไล   เลิศวิชา   นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-Based Learning) และคณะ   เป็นวิทยากร  โอกาสนี้  คุณนุชนภางค์   วิธานติรวัฒน์   กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้กล่าวรายงาน และ คุณนิวัฒน์   ศิริสานต์   นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นประธานเปิดการอบรม    ณ   ห้องประชุมแมคกิลวารี   อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560


Comments