การรับมอบ LeO-Trap

โพสต์6 ก.ย. 2561 02:48โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2561 17:59 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน  2561  โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ และตัวแทนนักเรียน  รับมอบที่กับดักไข่ยุง LeO-Trap นวัตกรรมการควบคุมยุงพาหะโรคไข้เลือดออก  ไข้ชิคุนกุนยา และไข้ซิกา  มีประสิทธิภาพในการช่วยลดจำนวนลูกน้ำยุงลาย รวมถึง ลดปริมาณการใช้สารกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะ และสิ่งแวดล้อม  จำนวน  400  ชุด  ในโครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในโรงเรียน  จาก นางทิพาพร   ชมภูรัตน์   นายยุทธนา   รังสิยนันทน์   สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่  แขวงกาวิละ และคณะ  โดยมี  นางสุนทรา   อนันต์รัตนวิมล  หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง และสัตว์พาหะ   ฝ่ายป้องกัน และควบคุมโรค  สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม   สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่   เป็นผู้นำทีม    ณ  ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  อาคารลูซี่ นิบบล๊อก  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561

Comments