การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์12 มี.ค. 2561 07:14โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2561 20:21 ]
    เมื่อวันศุกร์  ที่  9  มีนาคม  2561   ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน  ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้ง เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป  โอกาสนี้ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน คือ ดร.อุทัย   ปัญญาโกญ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   อาจารย์อรนารถ   ฟูญาติ   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน   อาจารย์จิระกุล   เอี่ยมตระกูล   ที่ปรึกษางานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย และ นายนิวัฒน์   ศิริสานต์   นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย   มาเป็นผู้ตรวจประเมินฯ  โดยมี  ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และ อาจารย์ยุพิน   ชัยราชา   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    ณ  ห้องประชุมอนุบาล  อาคารอนุสรณ์ 115  ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2560


Comments