การประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์27 ก.พ. 2560 23:58โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร
เมื่อวันที่   27   กุมภาพันธ์   2560    ดร.อวยพร      หว่างตระกูล   ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิด การประกวดโครงงาน ฝ่ายมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ  มัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนดาราวิทยาลัย     เพื่อให้นักเรียนใด้ไปศึกษาเรียนรู้สภาพจริง   สถานที่จริง   และได้ลงมือปฏิบัติตามความสนใจ ในท้องถิ่นของตนเอง และ ฝึกให้นักเรียนได้พูดนำเสนอผลงานต่อหน้าชุมชน  โดยมีผู้อำนวยการ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบุคลากร และคณะครู  เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงานของนักเรียน  ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร110 ปี   โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2559Comments