การประชุมวิชาการของคณะครูผู้สอนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์15 พ.ค. 2561 02:18โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2561 01:44 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันอังคาร  ที่  15  พฤษภาคม  2561   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การประชุมวิชาการ  ประจำปีการศึกษา  2561  ให้แก่  คณะครูผู้สอนระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ณ   ห้องประชุมดารารัศมี  อาคารดารารัศมี   โดยมี  ครูศาสนายุพิน   ชัยราชา  รักษาการ อนุศาสก และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   เป็นผู้อธิษฐานทูลขอการทรงนำ    ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมวิชาการ และ เรื่องจาก  อาจารย์เสาวลักษณ์   ดีแก้ว   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์รวิวรรณ   ทองศรีแก้ว   หัวหน้างานหลักสูตร และการสอน   จากนั้น  คณะครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นแยกเข้ากลุ่มเพื่อทำกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ#ข่าว2561


Comments