การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์13 พ.ค. 2560 06:06โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 02:41 ]
    เมื่อวันเสาร์  ที่  13  พฤษภาคม  2560  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ประจำปีการศึกษา 2560   ณ  ห้องประชุมดารารัศมี  อาคารดารารัศมี และห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โดยมี ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงนโยบาย แผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน รับทราบ  โอกาสนี้  ฝ่ายวิชาการ จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เลี้ยงลูกอย่างไร ในยุค Thailand 4.0"  ระดับปฐมวัย โดย อาจารย์จันทรา   แซ่ลิ่ว   อาจารย์ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดย คุณศศิธร   พยัคชาติ   นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ  กลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลนครพิงค์   เป็นวิทยากร  นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดย พันตำรวจตรีวีระยา   วงศ์แก้ว   สารวัตรกลุ่มงานจราจร   เป็นผู้ชี้แจง และแนะนำเส้นทางการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียน  จากนั้น  ผู้ปกครองนักเรียนพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียนตามระดับชั้นต่างๆ เพื่อรับฟังคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมให้แก่ บุตร - หลาน และรับหนังสือเรียน  ทั้งนี้  ครูประจำชั้นได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อเป็นตัวแทนของห้องเรียนในการประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับงาน และกิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน#ข่าว2560

  
Comments