การพิจารณาคุณสมบัติครูที่ขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 2562

โพสต์10 ส.ค. 2561 01:50โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2561 17:55 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9  สิงหาคม  2561  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย อาจารย์เสาวลักษณ์   ดีแก้ว   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติครูที่ขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน  ประจำปีงบประมาณ  2562 นำทีมโดย  นายธวัชชัย   ไชยกันย์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่    นางปัญญาดา   กันจินะ   ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 8 และคณะ ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  โอกาสนี้  ครูศาสนายุพิน   ชัยราชา   รักษาการอนุศาสก และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   อธิษฐานขอการทรงนำ    อาจารย์เสาวลักษณ์   ดีแก้ว   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และอาจารย์พัชราภรณ์   อุดมโสภกิจ   หัวหน้างานเด็กพิเศษ   เป็นผู้นำคณะกรรมการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย#ข่าว2561

Comments