Globe Kids ระดับปฐมวัย

โพสต์28 พ.ย. 2562 00:00โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2562 17:11 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ในวันที่  27-28  พฤศจิกายน  2562   ฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดกิจกรรม Globe  Kids เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม  เป็นการสร้างความรู้พื้นฐานให้กับนักเรียน  ในเรื่อง   ดิน  น้ำ  อุณหภูมิ  และสิ่งปกคลุมดิน   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยมีฐานกิจกรรมดังนี้

ฐานที่ 1 ชั้นบรรยากาศ

ฐานที่ 2 มีอะไรบนดิน

ฐานที่ 3 มาเรียนรู้เรื่องดิน

ฐานที่ 4 การไหลของน้ำในดิน

ฐานที่ 5 มลพิษต่างๆ

ฐานที่ 6  น้ำขุ่น-น้ำใส

โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นคณะครู  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และเชิญ  อาจารย์เสาวลักษณ์  ดีแก้ว  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร   ณ  อาคารอนุสรณ์  115 ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย


#ข่าว2562
Comments