Dara Inter - Fest "เทศกาลเยาวชน นำความสากลสู่ดารา"

โพสต์15 ก.ย. 2560 02:54โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2560 17:36 โดย Greecha Katpratoom ]
    เมื่อวันศุกร์  ที่  15  กันยายน  2560  ฝ่ายกิจการนักเรียน  แผนกมัธยมศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรม " Dara  Inter - Fest  เทศกาลเยาวชน  นำความสากลสู่ดารา "  ประจำปีการศึกษา  2560  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  ตระหนักในคุณค่าของตนเอง  มีความสามัคคี  มีคุณธรรม จริยธรรม  สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  โดยมี  อาจารย์พริ้มเพรา   ไชยกัณทา   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และสัมพันธ์ชุมชน   เป็นประธานเปิดงาน    นางสาวชนัญชิดา   นามแก้ว   ประธานคณะกรรมสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และ ศาสนาจารย์กิมราญ   จาริเพ็ญ   อนุศาสก   อธิษฐานสรรเสริญขอบพระคุณ และขอการทรงนำจากพระเจ้า    ณ   สนามวงกลม  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560Comments