เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์5 ก.ย. 2560 01:31โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2560 19:41 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่ 23    สิงหาคม 2560   นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  นางสาวมนพร  คำรินทร์   ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย  ประจำปีการศึกษา 2560   ประเภทเดี่ยวขิม  7 หย่อง  และโรงเรียนดาราวิทยาลัยยังได้รับเกียรติบัตร  เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริม  และสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560  อีกด้วย  โดยได้รับจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม    กระทรวงวัฒนธรรม    ที่จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย พุทธศักราช 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ร่วมถึงสถานศึกษาที่ได้ปฏิบัติตามวิธีทาง วัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ให้เผยแพร่สู่สังคม และขยายผลให้เด็กไทยทุกคน เล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ 1 ชนิด  ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรม   ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร
#ข่าว2560

Comments