เยาวชนคนดีประจำปี 2561

โพสต์8 ก.พ. 2562 01:12โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2562 19:03 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562   ดร.กิตติมศักดิ์เดชา    เดชะตุงคะ ผู้อำนวยการศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน พร้อม คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์  มอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่เยาวชนคนดีประจำปี 2561   ให้กับนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยจำนวน 22 คน  และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ส่งเสริมและสรรค์สร้างเยาวชนคนดี ประจำปี 2561  โดยมี ดร.ยุพิน   ชัยราชา รักษาการอนุศาสก  และ  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับมอบ ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนที่เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  (รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา)

  1. เด็กชายปณิฐิ พวงสายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนที่เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  (รับเกียรติบัตร)

1. เด็กหญิงเวนิส     คุณาชีวะ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

2. เด็กหญิงชฎามุก     ธัญญเจริญ       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

3. เด็กหญิงณัชชากัญญ์ ทูลทรัพย์                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

4. เด็กหญิงธวัลรัตน์ เสนะสุทธิพันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

5. เด็กหญิงชญาภา         สะระแสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

6. เด็กหญิงพรลภัส     กาญจนภักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

7. นางสาวโชติกา     อุนันต๊ะ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

8. นางสาวธัญพิชชา จามิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

9. นางสาวศรสวรรค์ วิศูนย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

10. นางสาววรรณวนัช ยาสุทธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

11. นางสาวกาญชญา  ไคร้มูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ  (รับเกียรติบัตร)

1. นางสาวศลิษา  จิตมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

2. เด็กหญิงนิจจารีย์  แสนมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

3. เด็กหญิงกนกลัส  รัตนภาค         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

4. เด็กชายภูวสิษฎ์    สมคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

5. เด็กชายกันต์  กาญจนพิพัฒน์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

6. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีกันทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

7. นายบางกอก วาณิชยานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนผู้มีใจอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา  (รับเกียรติบัตร)

1. เด็กชายศิวัช  พุกพูลทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

2. เด็กหญิงณฐภัค มานารัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนกลุ่มนักเรียนพิเศษ  (รับเกียรติบัตร)

1. เด็กชายพัทธนันท์  ขันสำโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

#ข่าว2561
Comments