เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561

โพสต์24 ก.ย. 2561 03:42โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 21:56 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันเสาร์ที่  22  กันยายน  2561   สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัด พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ เยาวชนดีเด่น  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปีพุทธศักราช 2561    ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของเด็ก และเยาวชนที่ได้ประพฤติตนเป็นคนดี  ใฝ่เรียนรู้  บำเพ็ญประโยชน์ต่อบุคคล และชุมชน  อีกทั้ง เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ นักเรียนของโรงเรียนเอกชนทุกระดับ รวมถึง เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการประกอบคุณงามความดี ตลอดจน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นักเรียนทั่วไปให้นำไปเป็นตัวอย่าง  โดยมี  นายธวัชชัย   ไชยกันย์   ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่   ประธานในพิธี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้รับ รางวัลเยาวชนดีเด่น  ทั้งนี้  นักเรียนของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ที่ได้รับ รางวัลเยาวชนดีเด่น ในแต่ละระดับชั้น มีดังนี้   ระดับปฐมวัย  ได้แก่  เด็กหญิงเวียงพิงค์   เอี่ยมธรรม    ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ได้แก่  เด็กชายชิษณุพงศ์   รักวงษ์ไทย    ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ได้แก่  เด็กชายศิวัช   พุกพูลทรัพย์    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ได้แก่  เด็กหญิงธัญชนก   จิณานุกุล และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ได้แก่  นางสาวพรกนก   ธัญลักษณากุล  

#ข่าว2561 
Comments