ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ

โพสต์11 มี.ค. 2562 02:07โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2562 17:02 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย ผู้บริหาร  หัวหน้าแผนก  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษา  โอกาสที่ได้รับ รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ในโครงการ / งาน / กิจกรรม ต่าง ๆ ซึ่งจัดโดย หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  มหาวิทยาลัย และโรงเรียน ต่าง ๆ ดังนี้


ได้แก่  เด็กชายภูวสิษฎ์   สมคิด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4     เด็กชายธนกฤต   จันทร์อินทร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 และ
เด็กหญิงชัญญานุช   วรรณฉวี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10   โดยมี  อาจารย์ฉัตรยุคล   กลิ่นหอม   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายอภิรักษ์   พิชญาวงศ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และ เด็กหญิงสร้อยสุรางค์   ณัฐากาญจน์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
โดยมี   อาจารย์นิดา   ธนะนู และ อาจารย์อัมพิกา   ล้อมวนวงศ์   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงสวลี   ศรีวรกุล     เด็กหญิงสุพิชญา   พรหมามา     เด็กหญิงมณฑาทิพย์   ปาวงศ์     เด็กหญิงโยษิตา   วงค์เสถียร และ
เด็กหญิงมุทิตา   ลายอละโอ๊ะ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์   ญานะ และ อาจารย์วนิดา   งอกงาม   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงเตชินี   วงษา     เด็กหญิงไทเลอร์ ธนา โมวิทช์     เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ปิ่นแก้ว   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
เด็กชายอภิรักษ์   พิชญาวงค์     เด็กหญิงสร้อยสุรางค์   ณัฐากาญจน์     เด็กหญิงพิจิตรา   อาชีวะ     เด็กหญิงณัฐณิชา   จันทร์คำ    
เด็กหญิงวิสาขา   ขันแก้ว   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     เด็กหญิงชุลิตา   สิริผลหลาย     เด็กหญิงกวินธิดา   หงส์ทอง
และ เด็กหญิงชญานิศ   บัญญัติโลก   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดยมี   อาจารย์กิตติชนม์   กิตติธรนิธิภัทร์   อาจารย์อัมพิกา   ล้อมวนวงศ์  
อาจารย์นิดา   ธนะนู และ อาจารย์ดรุณี   เพลัย   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายภูวสิษฎ์   สมคิด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงสุชัญญา   ศรีกันทอง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงณฐพร   อาษาไชย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงอาจรีย์   ราหูรักษ์ และ เด็กชายณัฐวัฒน์   มโนคำ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงกรกมล   ชายสัก และ เด็กชายศุภณัฏฐ์   คำตั๋น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงวรวลัญช์   อินแสน และ เด็กหญิงพัชริดา   ชาญชัย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  
โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงดลชนก   นันใจ     เด็กหญิงศิริพร   รักพงษ์     เด็กหญิงพิชามญช์   พิเคราะห์งาน     เด็กหญิงนภัสสร   เครือซุง    
และ เด็กหญิงเปรมฤทัย   แสงคำมา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดยมี  คณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


  ได้แก่   เด็กชายณัฐวัฒน์   มโนคำ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายสัณหณัฐ   สุทายะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายภูวสิษฎ์   สมคิด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงบัณฑิตา   เกตุชม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงกิตติยาภรณ์   วังใหม่   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงณฐภัค   มานารัตน์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงญาณภัทร   นครากรกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายพรหมพิงค์   มหาวรรณ     เด็กหญิงปารณัท   ขาวแสง     เด็กหญิงศลิษา   จิตมณี     เด็กหญิงโยษิตา   วงศ์เสถียร
เด็กหญิงพชามญช์   พิเคราะห์งาน     เด็กชายภูวสิษฎ์   สมคิด     เด็กหญิงณฐภัค   มานารัตน์     เด็กหญิงอาจรีย์   ราหูรักษ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     เด็กชายณัฐวัฒน์   มโนคำ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ เด็กชายศุภณัฏฐ์   คำตั๋น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ และ อาจารย์เยาวลักษณ์   อินต๊ะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายธิติวุฒิ   ทิศเหนือ     เด็กหญิงพิชามญช์   พิเคราะห์งาน     เด็กหญิงณฐภัค   มานารัตน์ และ เด็กหญิงธัญชนก   จิณานุกุล  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงปรียารัตน์   ทองแท้     เด็กหญิงพิจิตตา   อาชีวะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     เด็กหญิงณัฐพร   พุทธจง     เด็กหญิงชนากานต์   มูลสาร และ เด็กหญิงกานต์นรินทร์   วิเศษกันทรากร   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายณัฐวัฒน์   มโนคำ และ เด็กหญิงอาจรีย์   ราหูรักษ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงธัญชนก   จิณานุกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 และ เด็กหญิงบัณฑิตา   เกตุชม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์  ญานะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงกวินธิดา   หงส์ทอง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4   โดยมี   อาจารย์ศศิธร   ขัตติยะ   อาจารย์สิริญาภร   ทรงสุภา
และ อาจารย์ชญานนท์   พิริยสัตยา   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กชายภูวสิษฎ์   สมคิด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  โดยมี   อาจารย์ศศิธร   ขัตติยะ   อาจารย์สิริญาภร   ทรงสุภา
และ อาจารย์ชญานนท์   พิริยสัตยา   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงปารณัท   ขาวแสง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1   โดยมี   อาจารย์ศศิธร   ขัตติยะ   อาจารย์สิริญาภร   ทรงสุภา
และ อาจารย์ชญานนท์   พิริยสัตยา   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ได้แก่   เด็กหญิงบัณฑิตา   เกตุชม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  
โดยมี   อาจารย์จันทิรา   วรรณสังข์ และ อาจารย์สิริญาภร   ทรงสุภา   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

#ข่าว2561 

Comments