ร่วมแสดงความยินดี

โพสต์7 พ.ย. 2561 20:14โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2561 17:20 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  ดังนี้

- เมื่อวันที่ 6  ตุลาคม  2561  งานเดิน-วิ่งการกุศล  “สันกำแพงคันธา  มินิมาราธอน”  ระยะทาง  12  กิโลเมตร

รุ่นอายุไม่เกิน 15  ปีหญิง 

เด็กหญิงอัจจิมา     วงศ์บุญทำ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1

เด็กหญิงบัณฑิตา    เกตุชม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 2

เด็กหญิงกรียาภรณ์     ต๊ะกาบโพธิ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 3

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย

เด็กชายกิตตธีร์     กุลธร  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6/6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 2

- เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2561  งานวิ่ง  “ฮ่วมใจ๋   ก้าวไปตวยกั๋น  50 ปี  โฮงยาสาหละปี”

เด็กชายกิตตธีร์     กุลธร  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6/6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ  3  มินิมาราธอน  10  กิโลเมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  19 ปีชาย

เด็กชายกิตติธัช     กุลธร  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6/10  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 3  ฟันรัน  3.5 กิโลเมตร  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย

- เมื่อวันที่ 14  ตุลาคม  2561  งาน    ”ผู้สูงอายุล้านนาพาวิ่ง      ครั้งที่ 2” 

เด็กชายกิตตธีร์     กุลธร  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6/6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ  1  มินิมาราธอน  10.5  กิโลเมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  15 ปีชาย


#ข่าว2561


Comments