โรงเรียนดารามอบเงินสนับสนุน นักเรียนสอบผ่านภูมิศาสตร์โอลิมปิก และแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล

โพสต์12 ธ.ค. 2561 00:55โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 17:20 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
เมื่อวันที่  12    ธันวาคม  2561   ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ- ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   แสดงความยินดี   และมอบเงินสนับสนุน  ให้นายบางกอก    วาณิชยานนท์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6    สอบผ่านภูมิศาสตร์โอลิมปิก   ของ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา   ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์       (สอวน.)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ได้เข้าร่วมค่าย 1  ในวันที่    3-6   ธันวาคม  2561      ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และแสดงความยินดี  ในโอกาสที่ชนะการประกวด  การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิตอล  ในกิจกรรมค่าย IDD & CDT Creative and Innovative  Camp 2018  ของโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ(หลักสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  เมื่อวันที่ 16-20  ตุลาคม  2561#ข่าว2561
Comments