โรงเรียนดาราฯ ได้รางวัลชนะเลิศ ประกวด Y Green School Award ครั้งที่ 4 ประจำปี 2017

โพสต์9 พ.ย. 2560 20:27โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2560 19:49 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่  10   พฤศจิกายน  2560   ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เข้ารับโล่เกียรติยศ  พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  30,000  บาท   ในโอกาสที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ      โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”    ในการประกวด   Y   Green   School   Award    ครั้งที่ 4   ประจำปี 2017  จัดโดย มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ    ณ  โรงแรม ดิอินเตอร์เนชั่นแนล วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่#ข่าว2560

Comments