รางวัลเกียรติยศด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์26 ก.พ. 2563 01:21โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2563 17:41 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันพุธ  ที่26  กุมภาพันธ์  2563   ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย และ อาจารย์เสาวลักษณ์   ดีแก้ว   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โอกาสที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ทางด้านวิชาการ และอื่น ๆ  จากการเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ดังนี้


    ได้แก่    เด็กชายศุภณัฏฐ์   คำตั๋น  ชั้น ม.2/4   และ   เด็กหญิงวรกมล   กันทา  ชั้น ม.2/3   โดยมี  อาจารย์ประดิษฐ์   ญานะ และ อาจารย์วิศรุต   ตาวินโน   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา    รางวัลเหรียญทอง    ได้แก่    เด็กชายณัฐดนัย   กำธรกิติกุล และ นางสาวบัณฑิตา   เกตุชม
    รางวัลเหรียญเงิน      ได้แก่    นางสาวฐิตาภรณ์   เพรามธุรส   นางสาวณิชา   ถาชื่น   เด็กชายปารมี   จันทร์กระจ่าง   เด็กหญิงสิริภัสสร   กัจฉัปนันท์ และ เด็กหญิงภิญญ์ภัสสร์   ลดาพงษ์  
    รางวัลเหรียญทองแดง    ได้แก่    เด็กหญิงญาฌิมน   พ่อค้า   เด็กชายชินกฤต   จิตหัตถะ   เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   กันทะเรือน   เด็กหญิงปรารถนา   ป้อมมะโน   นายชัชพงศ์   สวัสดิ์สิงห์   เด็กชายธีรพงศ์   แขกแก้ว   เด็กหญิงพิชญาภร   มณีคงฤทธิ์   เด็กชายภัทรนันท์   เจริญผล  เด็กหญิงกัญญารัตน์   โยธา และ เด็กหญิงสไบทอง   ชัยแก้ว
    โดยมี   อาจารย์ศรัณย์ยุทธ   สุขจันทร์   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา    1. การแข่งขันวาดภาพระบายสีจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับภาคเหนือ  จัดโดย  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เทพประสาร   ชั้น ม.3/11
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  เด็กชายสิปปกร   สูงขาว   ชั้น ม.2/11
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในวันหมอเจ้าฟ้า  จัดโดย  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
    รางวัลดีเด่น  ได้แก่  เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    3. การแข่งขันวาดภาพระบายสีชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  หัวข้อ "พลังความดีทำด้วยหัวใจ"  จัดโดย  กระทรวงพลังงาน
    รางวัลชมเชย  ได้แก่  เด็กหญิงศศิวิมล   มือขุนทด   ชั้น ม.1/5   เด็กชายสิปปกร   สูงขาว   ชั้น ม.2/11 และ เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เทพประสาร   ชั้น ม.3/11
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    4. การแข่งขันวาดภาพระบายสีชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  จินตนาการทางวิทยาศาสตร์  จัดโดย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    รางวัลชมเชย  ได้แก่  เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เทพประสาร   ชั้น ม.3/11
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    5. การแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ  หัวข้อ "ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง คือหัวใจเกษตรกรไทย"  ณ  โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่
    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    6. การแข่งขันวาดภาพระบายสี งานสัปดาห์วิชาการ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน  ณ  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6   เด็กชายสิปปกร   สูงขาว   ชั้น ม.2/11 และ เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เทพประสาร   ชั้น ม.3/11
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    7. การแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นางสาวภูริสา   สุรศักดิ์เสนีย์   ชั้น ม.4/2
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  เด็กชายธนาธิป   ร่วมทอง   ชั้น ม.2/10
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    8. การแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในงานสัปดาห์วิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   เด็กชายสิปปกร   สูงขาว   ชั้น ม.2/11
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เทพประสาร   ชั้น ม.3/11
    รางวัลชมเชย  ได้แก่  เด็กชายธนาธิป   ร่วมทอง   ชั้น ม.2/10
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    9. การแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  ณ  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
    รางวัลชมเชย  ได้แก่  เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    10. การแข่งขันวาดภาพแสงเงา การวาดภาพหุ่นนิ่ง เนื่องในงานสัปดาห์วิชาการโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่  ณ  โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่
    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    11. การแข่งขันวาดรูประบายสี เนื่องในสัปดาห์วิชาการ  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
    รางวัลชมเชย  ได้แก่  เด็กชายสิปปกร   สูงขาว   ชั้น ม.2/11   เด็กชายธนาธิป   ร่วมทอง   ชั้น ม.2/10   เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6 และ เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เทพประสาร   ชั้น ม.3/11
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    12. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  เด็กชายสิปปกร   สูงขาว   ชั้น ม.2/11   เด็กหญิงศศิวิมล   มือขุนทด   ชั้น ม.1/5   เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6 และ  เด็กหญิงณัฐกาญจน์   เทพประสาร   ชั้น ม.3/11  
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

    13. การแข่งขันวาดภาพศิลปกรรม ปตท. ระดับภาคเหนือ
    เกียรติบัตรผู้เข้าร่วม  ได้แก่  เด็กชายสิปปกร   สูงขาว   ชั้น ม.2/11   เด็กชายธนกิต   ใหม่เส็น   ชั้น ม.3/6 และ นางสาวภูริสา   สุรศักดิ์เสนีย์   ชั้น ม.4/2
    โดยมี  อาจารย์เอกชัย   เรือนคำ   เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

#ข่าวสาร 2562Comments