รางวัลการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต (Way of Life)

โพสต์3 ต.ค. 2560 01:33โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 00:48 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่   24 กันยายน 2560   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6      ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต Way of Life”  ในงานUNSEEN LANNA เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่    ได้รับรางวัลดังนี้

            เด็กหญิงหัทยา      นันตี่ยะ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท  และเด็กหญิงศศิวิมล     มือขุนทด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  ได้รับรางวัลชมเชย  รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท     โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ อาจารย์ชณิตรา     พรหมวังขวา    และอาจารย์จันจิรา    คำมูล#ข่าว2560

Comments