รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

โพสต์13 ก.พ. 2561 00:11โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์   2561 โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยอาจารย์ยุพิน       ชัยราชา  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร    รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง    ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   6    ปีการศึกษา  2559  ณ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  จังหวัดน่าน#ข่าว2560

Comments