รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท

โพสต์17 พ.ค. 2562 02:41โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2562 17:49 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัย   ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่    เพื่อลดความเลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท    ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดย อาจารย์ไพโรจน์  ล้อสินคำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้รับมอบ  ทางโรงเรียน  คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง   และนักเรียน ร่วมสมทบกองทุน 10 บาท    เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 92,049 บาท       และนางสาวกันทิมา   โชคชัยพูนผล    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 5,800 บาท  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7  รอบพระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2562

Comments