ประกวดภาพยนตร์สั้น

โพสต์6 มี.ค. 2561 18:21โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

ฝ่ายวิชาการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ส่งนักเรียน คือ เด็กหญิงภัสรพี   บุญมี  และ เด็กหญิงทฤษวรรณ  นิลสุวรรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  โดยมีอาจารย์อดิศักดิ์  มหาวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   เข้าร่วมส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดระดับประเทศ หัวข้อ My Corporate : My Brand  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวด 750 ผลงานจากทั่วประเทศ   นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับรางวัลชมเชย   รับเกียรติบัตรจาก ดร.พิเชษฐ     คุรงคเวโรจน์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และดร.บุญรักษ์    ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน#ข่าว2560Comments