ผุ้จัดการ - ผู้อำนวยการ แสดงความยินดีกับนักเรียน

โพสต์13 ม.ค. 2563 23:26โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2563 17:04 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับรางวัล  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ดังนี้

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับประถมศึกษา

1. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้นป.1-ป.6

ด.ช. จิรพัตณ์    ธรรมวชิรพงศ์  ป.5/2  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับทอง  

2. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นป.1-ป.6

ด.ญ.ธยานี     หนูใสเพ็ชร  ป.4/9    ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับทอง  

3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นป.1-ป.6

ด.ช.นนทกร จี้ยอด  ป.5/5    รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับทอง  

4. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้นป.1-ป.6

ด.ช.ปุณณพัฒน์   ตาคำ   ป.5/3     รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเงิน  

5. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.1-ป.6

ด.ช.รชฏ   ยอดเมือง ป.5/5 รองชนะเลิศอันดับที่ 7 ระดับเงิน  

6. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.1-ป.6

ด.ช.ภาคภูมิ          เปรมประชา ป.4/10 รองชนะเลิศอันดับที่ 9 ระดับเงิน  

ระดับมัธยมศึกษา
1. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นม.1-ม.3
ด.ญ.นภัสวรรณ     วงศ์ษา ม.3/11  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับทอง  
2. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นม.4-ม.6
นายพัทธนันท์       ขันสำโรง ม.4/8 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับทอง  
3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นม.1-ม.3
ด.ญ.ภคพร     เอี่ยมลออ   ม.3/2    ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับทอง  
4. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.1-ม.3
ด.ญ.กมลชนก   ทิพวรรณ  ม.2/8    ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับทอง  
5. การแข่งขันการเล่านิทาน  ประเภทนักเรียนออทิสติก  ระดับชั้นม.1-ม.3
ด.ช.ศุภวัฒน์         ดวงคำ ม.1/6   ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับทอง  
6. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.1-ม.3
ด.ช.สุธี     เกษมพิทยาธร ม.3/5     รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับทอง  
7. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก   ระดับชั้นม.1-ม.3
ด.ญ.บุญญาพร  สุวรรณสม ม.1/5   รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับทอง  
8. การแข่งขันการเล่านิทาน  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.1-ม.3
ด.ช.นันทพงศ์       ชมถิ่น ม.3/8   รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับทอง

ระดับชาติ   ณ จังหวัดสุโขทัย  

ระดับประถมศึกษา

1. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นป.1-ป.6

ด.ญ.ธยานี  หนูใสเพ็ชร    ได้อันดับที่11 เหรียญเงิน

2. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้นป.1-ป.6

ด.ช.จิรพัตณ์. ธรรมวชิรพงศ์  ได้อันดับที่21 เหรียญเงิน


ระดับมัธยมศึกษา

1. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นม.1-ม.3

ด.ญ.นภัสวรรณ. วงศ์ษา  ได้อันดับที่5 เหรียญทอง

2. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นม.4-ม.6

นายพัทธนันท์.  ขันสำโรง  ได้อันดับที่4 เหรียญทอง

3. การแข่งขันการเล่านิทาน  ประเภทนักเรียนออทิสติก  ระดับชั้นม.1-ม.3

ด.ช.ศุภวัฒน์  ดวงคำ  ได้อันดับที่5 เหรียญทอง

4. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นม.1-ม.3

ด.ญ.กมลชนก  ทิพวรรณ  ได้อันดับที่27 เหรียญเงิน

5. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นม.1-ม.3

ด.ญ.ภคพร เอี่ยมลออ   ได้อันดับที่15 เหรียญทองแดง


#ข่าว2562Comments