ผลการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์14 ก.พ. 2562 00:04โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 17:15 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันพุธที่  13  กุมภาพันธ์  2562  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ในรายการต่าง ๆ ดังนี้

ได้แก่   นายพิเชษฐ์   ทวี    นายเมธัส   เพชรโชติ    นายวิลาศ   อมาตยกุล และ นายยุสเติส วอน พูน สมบูรณ์ เครือทส์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10


ได้แก่   นางสาวฑิฆัมพร   ชไรเบอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/10    นางสาวนาตาลี เบน นูน และ นายธรรมปพร   ชื่นชม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8


ได้แก่   นางสาวพันศิตา   วสุธาร    นางสาวภริตา   สุวรรณศรี และ นางสาวมนกานดา   แก้วแก่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10


ได้แก่   นายธนคร   มณีพิทักษ์สันติ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1


รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทางตัวอักษรคันจิโดยไม่เรียงลำดับเส้น  ได้แก่   นายปฏิพัทธ์   ระบายเพชร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 และ
นายป้องกัน   ต๊ะมา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับอะนิเมะ มังงะ  ได้แก่  นายภูตะวัน   พันธุ์สาย และ
นายเมธาพัฒน์   อภิธราเลิศธนนท์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเขียนคำอ่านตัวอักษรคันจิ  ได้แก่  นางสาวสกุณตลา   สุทธิแพทย์  และ
นายคุนานนท์   ดวงคำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9


ได้แก่   นางสาวพิมพ์ปวีณ์   คันธวิธูร    นางสาวเสาวลักษณ์   บุญเป็ง    นางสาวมนัสชนก   พรมมา และ
นางสาวกัญจน์ณภัทร   นิธิศสุทธิบุตร


ได้แก่   นางสาวพิมพ์ปวีณ์   คันธวิธูร    นางสาวเสาวลักษณ์   บุญเป็ง และ นางสาวเฮเลน่า อริกา โรเซ็นลุคเค่อ


ได้แก่   นางสาวเบญจรัตน์   จิตเจนสุวรรณ และ นางสาวศุภาพิชญ์   วงค์น้ำ


ได้แก่   นายจักพรรดิ์   พงษ์มาสี    นายโยธิน   มุกคำ และ นายดนุเดช   จิตต์จรูญพันธุ์


ได้แก่   นายวิลาศ   อมาตยกุล


ได้แก่   นางสาวศุภาพิชญ์   วงค์น้ำ และ นางสาวปรียานันท์   สิทธิธรรม


ได้แก่   นางสาวปรียานันท์   สิทธิธรรม และ นายณัฐวรา   ปันกัน


#ข่าว2561


Comments