พิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ ผู้บริจาคโลหิต และหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต ครบ 38 ครั้ง และ 108 ครั้ง

โพสต์21 ส.ค. 2561 00:52โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 22:16 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันจันทร์ที่  20  สิงหาคม  2561  โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ สถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า  5  ปี  รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1   ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต  ครบ  36  ครั้ง และ 108  ครั้ง  เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10  ประจำปี 2559 - 2560  เพื่อแสดงความขอบคุณ  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย  ณ   ห้องบ้านล้านตอง  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

#ข่าว2561


Comments