พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Award 2018

โพสต์11 ก.พ. 2562 02:12โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2562 17:09 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดย  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เข้ารับมอบ รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับประถมศึกษา  ประเภทจำนวนนักเรียน  1,500  คนขึ้นไป  สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ  5  ขึ้นไป  สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้  24,966.91 kgCO2e  ประจำปี  2561  โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     อาจารย์พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และบริการการศึกษา  เข้ารับมอบ รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประถมศึกษา  ประเภทจำนวนนักเรียน  1,500  คนขึ้นไป  สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้  39,449.91 kgCO2e  ประจำปี  2561  โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ อาจารย์พิมพ์ใจ   บุญพิสุทธินันท์   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้ารับมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ได้รับการประเมินว่า สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้  22,727  กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรื่อนกระจก  โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  โอกาสนี้  นายพัฒนา   แสงศรีโรจน์   รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ประธานในพิธี  เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน   นายศานิต   นิยมาคม   ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ นางสาวสิริมา   หมอนไหม   ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นประธานผู้มอบรางวัล    ณ  หอประชุมเกษม จาติกวณิช  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร

#ข่าว2561
Comments