งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560

โพสต์26 ก.ย. 2560 02:46โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 21:52 โดย Greecha Katpratoom ]
    เมื่อวันเสาร์  ที่  23  กันยายน  2560   สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัด พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ นักเรียนดีเด่น  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปีพุทธศักราช  2560   ณ   ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์  80  ปี เรยีนา  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนััก และเห็นความสำคัญของเด็ก และเยาวชนที่ได้ประพฤติตนเป็นคนดี  ใฝ่เรียนรู้  บำเพ็ญประโยชน์ต่อบุคคล และชุมชน  อีกทั้ง เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ นักเรียนของโรงเรียนเอกชนทุกระดับ รวมถึง เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการประกอบคุณงามความดี ตลอดจน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นักเรียนทั่วไปให้นำไปเป็นตัวอย่าง   โดยได้รับเกียรติจาก   นายกิตติ์ธเนศ    พันธ์ภานุฉัตร์    ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   ประธานในพิธี  เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนดีเด่น และ มอบเงินที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา จาก ดร.เกษกานดา  คงทวีเลิศ ให้แก่ นักเรียนระดับต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีคุณสมบัติ มีความประพฤติดี  เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  โอกาสนี้  คณะนักร้องประสานเสียง วง Dara Chorus  ร่วมแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียง และนำคณะผู้เข้าร่วมงานร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่   โดยมี ตัวแทนคณะครู  นำโดย  อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  รักษาการ ประธานฝ่ายประถมศึกษา  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่   ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานครั้งนี้ด้วย#ข่าว2560Comments