งานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 27

โพสต์20 ก.พ. 2562 03:42โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2562 19:48 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันอังคารที่  19  กุมภาพันธ์  2562  คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วม งานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 27  จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่   ณ   หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยได้รับเกียรติจาก นายชลำ   อรรถธรรม   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   เป็นประธานในงาน  โอกาสนี้ คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์  ได้แก่  อาจารย์พัชรี   ปันทะโชติ   ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ได้แก่  อาจารย์สุชาติ   ชุมดวง   อาจารย์กานต์พิชชา   นาคเสน   อาจารย์ผกามาส   แสนคำ  อาจารย์วรภาส   จันทร์ลักษมี และ อาจารย์ชัณษา   จันทร์เขียว   รางวัลเกียรติยศด้านสถานศึกษา  "รางวัลโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำตามโครงการเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา สู่สังคมคาร์บอนต่ำ  ประจำปี 2561" โดยมี ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นตัวแทนรับมอบ   รางวัลครูดีเด่น  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  ประเภทครู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่  ดร.ยุพิน   ชัยราชา   รักษาการอนุศาสก และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา "ผลงานระดับดีเด่นประเภทบุคคล MOE Awards  สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีการศึกษา 2559"   เข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูที่ปฎิบัติหน้าที่ครบ  30  ปี ต่อเนื่อง  ได้แก่  อาจารย์ฉวีวรรณ   โกษากุล และ อาจารย์พิมพ์ใจ   บุญพิสุทธินันท์   โล่เชิดชูเกียรติครูปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ  20  ปี  ได้แก่  อาจารย์สุดคนึง   พันธุ์ประไพ และ อาจารย์ขวัญใจ   โทมาส์ และ 10  ปี ต่อเนื่อง  ได้แก่  อาจารย์กมลวรรณ   ไชยศรี และคณะนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  ได้แก่  เด็กหญิงกานต์ศุภางค์   แก้วแดง   นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจำปี 2560   เด็กชายวรภิชาติ   มินประพาฬ   รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่าน ฟังเสียงระดับประเทศ โครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย  ครั้งที่ 47  ประจำปี  2561   นายณัฐภัทร   นันตาเป็ง   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 34   นางสาวอภิชยา   สุวรรณจันทร์   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทผลัดผสม 4 x 100  เมตร หญิง ในกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 46   เด็กชายปณิฐิ   พวงสายใจ   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเอ๊กซ์ตรีม  ประเภท Speed Slalom Junior Men  ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 34 และ ประเภท Inline Speed Skate 300 เมตร  ในกีฬาแห่งประเทศไทย   เด็กชายปวริศ   โนชัย   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเอ๊กซ์ตรีม  ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 34 และ ประเภท Inline Speed Skate 500 เมตร  ในกีฬาแห่งประเทศไทย   นางสาวณัฐนรี   อินทร์จักร์   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแคนูเยาวชนหญิง  ระยะทาง  500  เมตร  ในกีฬา Sport Hero แห่งชาติ  ครั้งที่ 2   เด็กชายกฤตภาส   แสนใจ   รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพุ่มเซ่  ประเภท เดี่ยว สายดำ ในการแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   นางสาวกชพรรณ   แสนใจ   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพุ่มเซ่  ประเภท Freestyle  ในการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์แห่งประเทศไทย   เด็กชายพีรวิชญ์   โปธิปัน   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสแต็ค ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เด็กชายสรวิศ   ทิพย์โชค   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เด็กชายชินกฤต   จิตหัตถะ  เด็กชายพีรวิชญ์   ลือชา  เด็กชายชัยนรินทร์   พิพัฒน์หฤทัยกุล และเด็กชายกันต์   กาญจนพิพัฒน์กุล   รางวัลชนะเลิศ Champion การแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม   นายณัฐพงษ์   จำปาเกตุ และนางสาวสุภิสรา   ทาวี   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือคยัค ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   เด็กหญิงลิตา   สุนทรปกาสิต  เด็กหญิงนาโอมิ   โกลเดมันน์  เด็กหญิงพัชรินทร์   ตีทอง  เด็กหญิงภัทรภร  เร่งเร็ว  เด็กหญิงเวนิส   คุณาชีวะ  เด็กหญิงณัชชากัญญ์   ทูลทรัพย์ และนางสาวพรลภัส   กาญจนภักดิ์   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสพฐ .- โมโนแชมป์เปี้ยนคัพ 2018  ระดับประเทศ 

#ข่าว2561

 
  
Comments