นักเรียนดารารับรางวัลในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

โพสต์12 ก.ค. 2560 20:25โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2560   ในวันที่   6   กรกฎาคม   2560   ณ โรงเรียนธรรมราชศึกษา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลดังนี้  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 

1.     นางสาวคนธนันท์               คำกัมพล                      ม.6/2

2.     นางสาวกุสุมา                     พรหมพิจารณ์              ม.6/5

3.     นางสาวปิยะธิดา                 ฟองนวล                      ม.6/5

4.     นางสาวภัทรศยา                  จำรัสคำ                       ม.6/6

5.     นางสาวพรทิวา                   ไชยวงศ์                       ม.5/11

    อาจารย์ผู้ควบคุม   อาจารย์อัญพัชญ์      สัมมาเกษมพัฒน์รางวัลชมเชย  การแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ

1.    นางสาวเนตรดาว                 แสงทอง                      ม.4/6

2.     นางสาวภัทรวิจิตรา             ปัญญานำ                     ม.4/6

        อาจารย์ผู้ควบคุม  อาจารย์ณัฐวรรณ        นันทเสน#ข่าว2560

Comments