นักเรียนดาราฯ รับรางวัลแข่งขัน โครงการ " ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 47 ระดับประถมศึกษา

โพสต์24 ก.ค. 2561 23:47โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 - 6   ได้ส่งนักเรียน  เข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการ “ธนชาติ  ริเริ่ม  เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย  ครั้งที่ 47”  จัดโดย ธนาคารธนชาติ  ณ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับรางวัลดังนี้

เด็กชายวรภิชาติ  มินประพาฬ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ได้คะแนน 254 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.67 ได้รับรองวัลชนะเลิศอันดับ 1   เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ที่กรุงเทพมหานคร  

เด็กชายชลพรรษ  อนันต์มหพงศ์     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2     ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  

        มีอาจารย์รุจจิรา     จันทร์ทิพย์ และ  อาจารย์ภัชราภรณ์     ศรีสุขคำ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา#ข่าว2561


Comments