นักเรียนดาราฯได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

โพสต์10 มิ.ย. 2560 23:38โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน  ประจำปี 2560 ในโครงการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลก   ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพ ฯ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลก ผ่านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผลงานที่ประกวดจากการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์และปากเปล่า     ซึ่งผลงานวิจัยของนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ชื่องานวิจัย  การตรวจวัดมลภาวะทางแสงในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการตรวจสอบกลุ่มดาวนายพรานเปรียบเทียบกับแผนภาพโชติมาตร   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1    โดยมีนักเรียนรายชื่อดังนี้

            1. ด.ญ.กานต์ศุภางศ์           แก้วแดง                     ป.6/4

2. ด.ญ.ศิรดา                        ดีล้อม                        ป.6/4

3. ด.ช.นัท                             จินดาศิลป์                 ป.6/4

และ  อ.จันทร์นภา       ลือชา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

#ข่าว2560


Comments